Jachtplatform Deurne

Het Jachtplatform Deurne

Het wildbeheer is geregeld in de Flora- en Faunawet (F&F-wet) en onder te verdelen in schadebestrijding, beheer en jacht. De grondeigenaar is jachthouder en is verplicht deze wet toe te passen op zijn gronden.
Hij is echter bevoegd deze taak contractueel over te dragen aan een ander, veelal een wildbeheereenheid (WBE). De WBE’s (WildBeheerEenheden) gelegen in Deurne, hebben gezamenlijk een samenwerkingsverband afgesloten door de oprichting van het JachtPlatForm Deurne (JPFD). Het JPFD is gericht op het verbeteren van het wildbeheer en wel door de onderlinge communicatie met betrokkenen te versterken. Het versterken wordt mede bereikt door het streven naar een optimale samenwerking tussen de WBE’s in de gemeente Deurne en door het nagaan van welke taken zijn over te dragen van de WBE’s aan het JPFD. 


Historie van de WBE's
Begin jaren tachtig zijn er vier zelfstandige WBE ’s in Deurne opgericht, met namen Bruggen, Heidse Peel, Ouwe Peel en Neerkant. De oprichting werd in die tijd gestimuleerd door de landelijke overheid. In lijn met de landelijke overheid gaf de gemeente Deurne aan haar gronden uitsluitend te willen verpachten aan WBE’s. In 2013 zijn drie WBE’s samengegaan in de WBE Deurne. De Heidse Peel is daarbij als zelfstandige WBE gebleven.

De oprichting en werkwijze van het JPFD

De oprichting kwam tot stand om twee externe reden:
1.     De Gemeente had graag 1 aanspreekpunt voor alle jachtaangelegenheden.
2.     Het provinciaal gestuurde ree wildbeheer dient een gebied te bestrijken van circa 5000 hectare.
Daarnaast was er behoefte aan afstemming van praktische zaken en onderling overleg.

Op 5 juni 1990 is het JPFD opgericht.

Het JPFD is gevormd door een gekozen voorzitter en door minimaal twee leden van het dagelijks bestuur van de deelnemende WBE’s. Het JPFD vergadert minimaal tweemaal per jaar en kent als vaste gasten een ambtenaar van de gemeente Deurne en een politieambtenaar van het bureau DAS (Deurne Asten Someren). In de eerste jaren was er ook een vertegenwoordiger van SBB bij het overleg aanwezig. De politie speelt een belangrijke rol bij het toekennen van jachtaktes en het toezicht houden op een goede invulling en naleving van de F&F-wet. De politie werkt in drie gemeente en dit was dan ook de reden om niet een apart overleg te starten met de WBE Asten en de WBE Someren maar deze te betrekken bij dit overleg.Op 10 januari 1995 zijn de WBE Asten en WBE Diana(Someren) toegetreden tot het JPFD.Derhalve wordt het de laatste jaren ook wel JPF DAS genoemd.

De taken van het JPFDzijn :
  • De belangen van de deelnemende WBE’s behartigen.
  • Het beleggen van 2 bijeenkomsten per jaar.
  • Het informeren over lopende ontwikkelingen en het bespreken van knelpunten, gerelateerd aan wildbeheer, zoals contracten, afpalingen, stroperij, incidenten afwikkeling, schade meldingen, wetswijzigingen en -interpretaties, akteaanvragen, omgang met mede bosgebruikers, bosgebruik, jachttoezicht, …. enz.
  • Het formeel uitvoeren van het ree wildbeheer voor de Deurnese WBE’s. Het periodiek evalueren van het JPFD meerjarenplan betreffende het ree wild en dit zo nodig bijstellen. Het meerjarenplan ten aanzien van ree wild, is goedgekeurd door de Provinciale commissie Faunabeheereenheid (FBE).
  • Ondersteuning geven aan de WBE’s om een goede uitvoering van het Provinciaal Faunabeheerplan te realiseren.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.