De WBE Deurne werkt samen met

WBE Deurne werkt nauw samen met de volgende instanties:
 • FBE (Faunabeheer eenheid)
  De Faunabeheereenheid Noord-Brabant is een door de provincie Noord-Brabant op basis van
  artikel 29 van de Flora en Faunawet erkend samenwerkingsverband van Jachthouders.
  Dit zijn organisaties en personen die op basis van eigendom, pacht of huur de beschikking
  hebben over de jachtrechten.De Faunabeheereenheid heeft de taak om schade aan de in de
  wet genoemde belangen te voorkomen en/of beperken.
  Faunabeheerplan Provincie Noord-Brabant 2017-2023 
 • Gebiedsplan Ganzen Pronvincie Noord-Brabant 2017 2023 

 • KJV (Koninklijke Jagers Vereniging)
  De Koninklijke Jagers Vereniging (KJV) is deskundig op het gebied van jacht,
  jachthonden en faunabeheer. Zij behartigt de belangen van wildbeheereenheden en leden.
  Een Wildbeheereenheid (WBE) is een samenwerkingsverband van jachthouders die gezamenlijk
  het beheer voeren over een gebied ter grootte van 5.000 tot 25.000 hectare.
  De KJV is een landelijke organisatie met ruim 21.000 leden. Zij verricht onderzoek naar de
  ontwikkeling van de wildstand en geeft adviezen aan de Wildbeheereenheden (WBE’s) voor het
  beheer van diersoorten en hun leefomgeving. Verder organiseert de KJV opleidingen voor
  jachthonden en stimuleert ze haar leden om deel te nemen aan oefendagen voor het jachtschieten.
  De Nederlandse Jager, het vakblad van de KJV, valt 20 keer per jaar bij alle leden in de bus.


 • NOJG (Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer)
  Doel van de NOJG:
  De NOJG staat voor een deskundige en weidelijke uitoefening van duurzame jacht en faunabeheer en bevordert een respectvol handelen van haar leden ten opzichte van mens en dier.Het behartigen van de gezamenlijke belangen van de aangesloten leden en wildbeheereenheden, grondeigenaren en grondgebruikers van geheel Nederland aangaande de jacht, beheer- en schadebestrijding van diersoorten en al hetgeen daartoe behoort en mee samenhangt.


 • Vereniging Het Reewild
 • De leden van de Vereniging Het Reewild, doen veel voor reeën.
  De Vereniging Het Reewild is een natuurbeschermingsorganisatie die conform haar doelstelling streeft naar het behoud van duurzame populaties reeën (Capréolus capréolus) en de bevordering van het welzijn van reeën in Nederland. Bejaging van het reewild wordt daarbij gezien als een essentieel instrument bij het actieve beheer van de sterk gegroeide populaties reeën. (zie Doelstelling)
  In het kader van de belangenbehartiging van de leden en de realisering van haar doelstelling werkt de vereniging nauw samen met verenigde fauna- en natuurbeheerders.
  Wat doet u voor het Reewild?  Word lid!
  Regelmatig wordt voorlichtingsmateriaal uitgegeven om u en beheerders te informeren over de reeën, hun beheer en het beheer van hun omgeving.Daarnaast geeft de Vereniging Het Reewild vier keer per jaar het magazine 'Reewild' uit en verspreid dit onder de leden. Het tijdschrift geeft recente praktische en theoretische inzichten en vormt een platform voor discussie over reeën en hun beheer.


 • FRS (Fauna Registratie Systeem)
  In Nederland worden reeën, herten en wilde zwijnen getalsmatig op een wenselijk niveau gehouden.
  Dit kan te maken hebben met schade, afstemming van de populatie op de draagkracht van het leefgebied, of bijzondere situaties zoals bijvoorbeeld ziekte of weersomstandigheden.
  Deze maatregelen worden voorgeschreven door de provincie en vinden plaats met uitdrukkelijke schriftelijke vergunning.


 • Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen (SAMF)
 • De stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen heeft tot doel om in samenwerking met de politie en met behulp van deskundige lokale vrijwilligers, snel en adequaat hulp te kunnen bieden bij een aanrijding met in het wild levende dieren. Het werkgebied van de SAMF beslaat de gehele provincie Noord Brabant.
  Daarbij ontfermt zij zich over het gewonde of dode dier en zorgen voor het vastleggen van het incident in een registratiesysteem.
  Het verzamelen van gegevens over verkeersslachtoffers van in het wild levende dieren heeft tot doel beter inzicht te verkrijgen in frequentie en plaats van de aanrijdingen. Daardoor kunnen preventieve maatregelen genomen worden om in de toekomst mogelijke aanrijdingen, slachtoffers en schade te voorkomen.


 • Provincie Noord Brabant
  Brabant is rijk aan natuur en dat moet zo blijven. Een mooie, rustgevende groene omgeving is goed voor het leef- en vestigingsklimaat van Noord-Brabant. De provincie gaat versnippering van natuurgebieden tegen, herstelt oude landschappen in ere en creëert nieuwe natuur.
  In het natuurbeleid houdt de provincie rekening met inwoners, natuurliefhebbers, recreanten,
  bedrijfsleven en natuurlijk de natuur zelf. De provincie werkt aan een samenhangend netwerk van natuurgebieden: de ecologische hoofdstructuur. Ook in de gebieden daarbuiten ontwikkelt de provincie natuur- en landschapswaarden, door subsidie te verstrekken voor goed natuur- en landschapsbeheer.

 • Gemeente Deurne
  Natuurbeheer - Hier vindt u informatie over de volgende onderwerpen op het gebied van
  natuurbeheer en natuurbescherming.
  - Maaien bermen buiten de bebouwde kom
  - Maaien bermen en grasvelden binnen de bebouwde kom
  - Bomen in Deurne
  - Groen in Deurne
  - Het Groenloket


 • Faunafonds
  Het Faunafonds is een zelfstandig bestuursorgaan, dat ondermeer is belast met het toekennen van tegemoetkomingen in door beschermde diersoorten aangerichte schade. Het Faunafonds bestaat uit een bestuur en een secretariaat en werkt volgens deze gedragscode.
  De taken van het Faunafonds bestaan uit:
  - het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade door dieren
    behorendetot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten;
  - het in daarvoor in aanmerking komende gevallen verlenen van tegemoetkomingen in
    geleden schade,aangericht door dieren behorende tot de beschermde inheemse diersoorten;
  - gedeputeerde staten van de provincies van advies dienen over de uitvoering van taken
    die hen zijn opgedragen krachtens de Flora- en faunawet;
  - de minister van advies dienen bij het ontwerp van algemene maatregelen van bestuur
    en ministeriële regelingen.
  Het Faunafonds streeft de bovengenoemde doelstellingen na door onder andere het bevorderen of laten uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het bevorderen van voorlichting.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.