KNJV

Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging


De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) is deskundig op het gebied van jacht, jachthonden en faunabeheer. De KNJV behartigt de belangen van wildbeheereenheden en haar leden (jachthouders). Een Wildbeheereenheid (WBE) is een samenwerkingsverband van jachthouders die gezamenlijk het faunabeheer voeren over een gebied ter grootte van 5.000 tot 25.000 hectare.

De KNJV werkt landelijk en heeft ruim 21.000 leden. In samenwerking met de WBE's verricht de KNJV onderzoek naar de ontwikkeling van de wildstand en adviseert diezelfde WBE’s betreffende het beheer van diersoorten en hun leefomgeving. Verder organiseert de KNJV opleidingen voor jachthonden en stimuleert ze haar leden om deel te nemen aan oefendagen voor het jachtschieten. De KNJV publiceert daarnaast een vakblad. De Nederlandse Jager.

In de faunabeheereenheden werkt de KNJV onder andere samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit, de Provinciale Landschappen en LTO Nederland. De KNJV streeft naar een duurzame en pluriforme fauna (biodiversiteit), waarbij een verstandig gebruik van de fauna (wise use) mogelijk is.

Naast de algemene internetsite, heeft de KNJV ook een intranetsite in de lucht. Deze intranetsite is alleen bereikbaar voor de leden van de KNJV. De leden vinden hier een extra service. Op deze site vinden de leden informatie over bijvoorbeeld KNJV-jachthuurcontracten en jacht in het buitenland.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.